Van Oeckelenorgel Garsthuizen in Nicolaaskerk Oldenzijl
Naar verwachting beginnen in week 26 de werkzaamheden voor het plaatsen van het Van Oeckelenorgel. Deze werkzaamheden duren waarschijnlijk tot tot in december van dit jaar.

In 2015 is het kerkje van Garsthuizen gesloopt. Het gebouw was ernstig in verval geraakt en liep in 2009 forse aardbevingsschade op. Restauratie bleek niet haalbaar. De kerk zelf bezat geen monumentale status, maar dat is wel het geval voor het door de Gebr. Van Oeckelen gebouwde kerkorgel uit 1900.
Eigenaar de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) is met de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl overeengekomen dat het orgel een tweede leven krijgt in de Nicolaaskerk. Dit initiatief wordt van harte omarmd door de kerk- en dorpsgemeenschap van Garsthuizen. Ook de Rijksdienst Cultureel Erfgoed is overtuigd van de argumenten om het orgel in het Rijksmonument de Nicolaaskerk onder te brengen, waardoor de monumentale status behouden blijft. Tevens vindt zij het van belang dat het orgel kan worden beleefd in de nabijheid van de plek waarvoor het oorspronkelijk is gemaakt. Gebruik van het orgel draagt bij aan de instandhouding ervan. Voor de Nicolaaskerk betekent de komst van het orgel dat de culturele, sociale, toeristisch-recreatieve en kerkelijke mogelijkheden kunnen worden uitgebreid.
Het streven is om na de zomer 2016 met de voorbereidingen van start te gaan en om de montage en het speelklaar maken van het instrument in 2017 te voltooien.

Om te beoordelen of plaatsing en gebruik van het Van Oeckelen-orgel in de Nicolaaskerk verantwoord is, heeft de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl drie aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden deskundigen geraadpleegd: dr. Justin Kroesen, docent Kunstgeschiedenis, gespecialiseerd in kerkarchitectuur en kerkinrichting, dr. Kees van der Ploeg, docent Architectuurgeschiedenis, gespecialiseerd in kunst- en architectuurgeschiedenis van de middeleeuwen en dr. Jan Luth, docent hymnologie en kerkmuziek. Op basis van een montagefoto en een bezoek ter plaatse zijn de deskundigen tot de conclusie gekomen dat de verhuizing verantwoord is op historische, esthetische en muzikale gronden. Hun belangrijkste argumenten zijn: De kosten voor het plaatsen en restauratie van het orgel bedragen in totaal bijna 207.000 euro. De provincie heeft besloten financieel bij te dragen met een subsidie van 111.005 euro. Deze subsidie is afkomstig uit het Budget Restauratie Rijksmonumenten Groningen (BRRG), een subsidieregeling die eind vorig jaar door de provincie in het leven is geroepen. Deze subsidie is een flinke stap in de goede richting maar daarmee zijn nog lang niet alle kosten gedekt. Samen met de SOGK zullen daar andere fondsen voor worden benaderd. Er is goede hoop dat het gaat lukken het totaal benodigde bedrag binnen te krijgen.

Klik hier voor foto's.

Bouwwerkzaamheden: Aannemersbedrijf Sietsema, Uithuizen
Restauratie en plaatsing orgel: Mense Ruiter Orgelmakers, Ten Post

Subsidies voor het orgel zijn verleend door:
- Provincie Groningen
- Klugkist Foundation
- Stichting J.B. Scholtenfonds
- Stichting Marthe Havinga Fonds
- Stichting Orgelfonds Mooy
- Meindersma-Sybenga Stichting
- Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel
- Hendrik Muller Fonds
- Olga Heldring Fonds - Fundatie Van den Santheuvel Sobbe
- Prins Bernhard Cultuurfonds
- M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
- Ars Donandi / W.J.O. de Vries fonds
- Rabobank Noord-Groningen/Commissie Stimuleringsfonds
- Dinamofonds
- Loket Leefbaarheid
- Stichting Oude Groninger Kerken